Brighton, Nehalem River

45°40'N 123°55'W
Brighton, Nehalem River